Privacybeleid Vereniging Van Heeckeren van Kellgroep (Scouting Ruurlo)

Bij Scouting staan de algemene afspraken omtrent het bewaren en beschermen van persoonsgegevens beschreven in het Privacybeleid  van Scouting Nederland. Hierin staat ook vermeld hoe we omgaan met het melden van datalekken. Als vereniging, de Van Heeckeren van Kellgroep (Scouting Ruurlo) onderschrijven en hanteren we dit beleid. In het document dat u nu onder ogen heeft, hebben wij ons eigen (aanvullende) privacybeleid vastgelegd. Naast het privacybeleid van Scouting Nederland onderschrijven en hanteren we ook het Privacystatement van Scouting Nederland.

  1. Onze inschrijfformulieren voor het lidmaatschap voldoen aan de daaraan te stellen eisen op het gebied van privacyregelgeving. Dat geldt zowel voorde papieren versie als de digitale op deze website. We borgen dat door uitsluitend gebruik te maken van het door Scouting Nederland aangereikte format voor inschrijfformulieren.
  2. Het bij 1. beschrevene geldt tevens voor inschrijfformulieren voor activiteiten en kampen.
  3. Voor kampen en overige activiteiten waar informatie over de gezondheid van leden van belang is maken we gebruik van gezondheidsformulieren volgens door Scouting Nederland verstrekt format. Ook deze voldoen aan de privacyregelgeving. Als het kamp of de activiteit beëindigd is worden de formulieren en de eventueel op basis daarvan geregistreerde gegevens vernietigd. De betreffende gegevens worden alleen gebruikt ten bate van en tijdens het kamp of de activiteit waarvoor deze verstrekt zijn. Alleen de teamleiders of een specifiek daarvoor aangewezen staflid (bijvoorbeeld de EHBO’er) hebben inzage in deze gegevens.
  4. Voor onze ledenregistratie maken we alleen gebruik van Scouts Online. In het Privacybeleid  van Scouting Nederland is aangegeven hoe geborgd wordt dat het werken hiermee voldoet aan de privacyregelgeving. Voor het innen van de contributie en kampgelden worden de benodigde gegevens gedownload uit Scouts Online en na gebruik vernietigd. De hiervoor genoemde activiteiten worden uitsluitend door de penningmeester uitgevoerd. De teamleiders per speltak hebben voor hun speltak toegang tot Scouts Online en halen hier ten bate van communicatie met de ouders of de oudere jeugdleden een bestand met e-mailadressen uit. Dit bestand wordt na gebruik vernietigd.
  5. Voor de omgang met beeldmateriaal (foto's, video) van leden verwijzen we u naar ons protocol social media.
  6. Wij delen geen persoonsgegevens van leden met andere organisaties dan met Scouting Nederland via Scouts Online. Wordt -bijvoorbeeld voor een kamp- om een namenlijst van deelnemers gevraagd, dan melden wij dat eerst aan de ouders en/of oudere jeugdleden.
  7. Ons privacybeleid wordt bij inschrijving schriftelijk gecommuniceerd met ouders en/of is in te zien op onze website
  8. Het melden van datalekken binnen Scouting Nederland is in de procedure melden datalekken opgenomen.
  9. Op de website van Scouting Nederland vindt u tevens informatie over het recht op vergetelheid en recht op inzage.

"Als Scoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven op www.scouting.nl/privacy

U kun ons privacybeleid hier downloaden als pdf: Privacybeleid Vereniging Van Heeckeren van Kellgroep